Waterbronnen in Afrika


Mozambique Januari 2023 - Reisverslag Evan

Volg het verloop van de reis

Heenreis en eerste dagen in Mozambique: 25 tot 28 januari
zondag en maandag 29 en 30 januari
dinsdag 31 januari
woensdag 1 februari
donderdag 2 februari
vrijdag 3 februari
zaterdag 4 februari
zondag 5 februari
maandag 6 februari
dinsdag 7 februari
Terugreis op 8 februari
Stichting Blaauw Service Afrika


De Stichting Blaauw Service Afrika (Stichting BSA) is voortgekomen uit de Stichting ter Ondersteuning Doctors for life international Africa (Stichting SODA).
Stichting SODA ondersteunt o.a. de Stichting Kliniek Závaro zijnde een medische kliniek in het plaatsje Závaro te Mozambique. Zo heeft de Stichting SODA de bouwactiviteiten van deze kliniek voor haar rekening genomen.
Na afronding van de bouw van de kliniek heeft de Stichting SODA zich ingezet voor ondersteuning van projecten in de omgeving van de kliniek. Zo is er door de Stichting SODA een boorwagen aangeschaft waarmee waterbronnen worden aangeboord, waardoor ‘schoon’ drinkwater kan worden opgepompt, hetgeen ten goede kan komen aan de gezondheidssituatie van de plaatselijke bevolking. Eén van de vrijwilligers van de Stichting SODA die zich bezig hield met het ‘bronboren’ was Janco Blaauw (geboren op 30 december 1993).

Na het overlijden van Janco Blaauw op 12 mei 2016, als gevolg van een noodlottig ongeval, heeft een aantal vrijwilligers het initiatief genomen om het ‘bronboren’ onder te brengen in een stichting ter nagedachtenis van Janco Blaauw: De Stichting BSA.

De oprichting van de Stichting BSA is in goed overleg gegaan met de Stichting SODA. Zo heeft de Stichting SODA activa (waaronder de reeds genoemde boorwagen) overdragen aan de Stichting BSA. Voor het bereiken van het doel ‘De ondersteuning bij de verbetering van de gezondheidssituatie van de lokale bevolking in Afrika door de aanleg van infrastructuur voor toereikende water- en sanitaire voorzieningen’, heeft de Stichting BSA geld nodig. Daartoe zal worden getracht zoveel mogelijk fondsen te verzamelen met name door de benadering van potentiële donateurs.

In de jaren 2018 – 2021 zullen vrijwilligers nieuwe waterbronnen gaan boren en onderhoudswerkzaamheden gaan plegen aan reeds bestaande waterbronnen in Mozambique met behulp van de reeds aanwezige boorwagen.

Ter vervanging van de huidige boorwagen, zal er een ‘nieuwe’ boorwagen worden opgebouwd in Nederland. Vervolgens zal deze ‘nieuwe’ boorwagen worden geëxporteerd naar Mozambique en worden ingezet voor het boren van waterbronnen. De verwachting is dat deze nieuwe boorwagen medio 2021 zal worden geëxporteerd.

Bestuur
Voorzitter : de heer Cornelis Jacob Blaauw (onbezoldigd)
Penningmeester : de heer Jonathan Gerard van Boven (onbezoldigd)
Secretaris : de heer Hendrik Jan van Dijk (onbezoldigd)

Doelstelling


Zoals reeds genoemd in het voorwoord is Stichting BSA opgericht ter nagedachtenis van Janco Blaauw. Hij had zijn hart verpand aan de lokale bevolking in Afrika met name Mozambique. Door middel van zijn opgedane kennis in Nederland probeerde hij, samen met een aantal andere vrijwilligers, de gezondheidssituatie van de lokale bevolking een impuls te geven door het boren van waterbronnen. Een aantal vrijwilligers heeft, na het overlijden van Janco Blaauw, besloten om zijn werk voor te zetten.

In Afrika is er een tekort aan drinkwater en sanitair.
Twee voorbeelden van de gevolgen van het tekort aan drinkwater en sanitair zijn:
- Vrouwen en kinderen lopen dagelijks uren naar een bron met drinkwater. Tijd die kinderen normaal gesproken op school zouden moeten zitten of waarin vrouwen geld hadden kunnen verdienen.
- Water waarin kleren gewassen worden, behoeftes worden gedaan door mens en dier en waar ziekte verspreidende insecten wonen wordt gebruikt als drinkwater.

Het gebruik van dit onveilig drinkwater en gebrekkig sanitair heeft ernstige ziekten tot gevolg zoals diarree, tyfus, dysenterie en cholera en kan zelfs leiden tot de dood.
De missie is om drinkwater te faciliteren voor de lokale bevolking door middel van het boren van zoveel mogelijk waterbronnen, hetgeen ten goede zal komen aan de algehele gezondheidssituatie van de bevolking.

Bouw van de boormachine – vervoer naar Mozambique
Eind 2017 is een delegatie van BSA vertrokken naar Mozambique. Doel van de reis is tweeledig. Kees en Gert-Jan gaan de Landcruiser die nog in Noord Mozambique staat terug rijden naar Zavora. Daar aangekomen zullen nog twee vrijwilligers zich bij het tweetal voegen. Gezamenlijk gaan ze dan de situatie in de buurt van Zavora verkennen. Zavora is de plek waar Stichting Soda in het verleden actief is geweest. Zij hebben daar onder andere een kliniek gebouwd voor Docters for Life. Ook zijn er verschillende waterbronnen geboord. Voor dat doel is er rond 2010 – 2011 een zelfgemaakte boorwagen naar Mozambique getransporteerd. BSA heeft zich tot doel gesteld het boren van waterbronnen verder voort te zetten. Daarbij kunnen ze eventueel gebruik maken van de boorwagen die in Zavora aanwezig is. Ook wil BSA er voor zorgen dat de bronnen die al geboord zijn werkend blijven. Tijd dus voor een inspectieronde.

Al snel wordt duidelijk dat de aanwezige tractoren en de boorwagen hun beste tijd wel hebben gehad. Op de foto rechts is te zien hoe ze gestald staan in de buurt van de kliniek van Docters for life. Een van de beheerders daar houdt min of meer toezicht. De heren hebben de technische staat van de machines goed kunnen beoordelen.

Ook zijn er een aantal bronnen bezocht die vanaf 2011 door vrijwilligers van Stichting Soda zijn geboord. Het blijkt dat de pompen inmiddels zijn voorzien van een nummer. Dit zou kunnen duiden op een registratie door de overheid. Enkele van de pompen werken niet meer. De lokale bevolking is niet in staat ze weer werkend te krijgen. De vrijwilligers lukt het wel om de pompen weer klaar te maken.
Tijdens dit bezoek wordt ook duidelijk dat er gezocht moet worden naar een andere opslag voor de machines en materialen. Er wordt contact gelegd met ‘oude bekenden’ om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Ook wordt er contact gelegd met lokale bewoners om te kijken of en waar er behoefte is aan extra bronnen. Al vrij snel wordt de conclusie getrokken dat, wanneer BSA z’n doelen wil halen, er veel werk verzet moet worden. Met de nu aanwezige materialen en machines in Mozambique zal dat niet lukken.

De bouw van de boorwagen.

Bij thuiskomst wordt dan ook al vrij snel besloten dat er een nieuwe boorwagen gebouwd moet gaan worden. In september 2017 begint Kees met het verzamelen van een aantal mensen die gezamenlijk de boorwagen zullen gaan bouwen. Zonder tekening, maar met een heleboel kennis in de hoofden, wordt er begonnen met de bouw. Iedere woensdag avond wordt er gebouwd aan de machine. Er is ook niet echt sprake van een planning, maar de gedachte is wel dat het lang gaat duren voordat er een werkend apparaat verscheept kan gaan worden naar Mozambique. Gaandeweg echter raken steeds meer mensen enthousiast en wordt het tempo flink opgevoerd. Iedere vrije avond en ieder vrij weekend uurtje wordt besteed aan de bouw van de boorwagen.

Dat ging zo goed, dat rond de zomer van 2018 de boorwagen feitelijk operationeel is.
Na wat proefdraaien in de buurt worden de nodige verbeteringen aangebracht. Dat is hier een stuk makkelijker dan in Mozambique. Ook wordt besloten om nog meer materiaal aan te schaffen. Er volgen nog een trekker, een platte wagen, een watertank, een 4x4 auto en een quad. Alles wordt uit elkaar gehaald en pico bello gerepareerd zodat de boorploegen straks in Mozambique niet voor verrassingen komen te staan. Ook wordt er voor gezorgd dat de machines die meegaan goed in de verf komen. Met de BSA kleuren groen, blauw en geel is de apparatuur bovendien goed herkenbaar.

Open dag

Voordat de voertuigen en apparatuur verscheept gaat worden naar Mozambique wordt er op zaterdag 29 december een open dag gehouden voor belangstellenden en sponsoren. De dag wordt druk bezocht ! Ook de loco is aanwezig. Een aantal kopstukken van de stichting worden geïnterviewd


Op transport.

Voor het transport naar Mozambique worden een tweetal containers aangeschaft. De containers worden gestald op het terrein van autobedrijf Blaauw in Oldebroek. De buurman (Stouwdam) takelt de containers op hun plek. Eenmaal op de plek worden de containers geladen. Dit is een precies werkje. Transport naar Mozambique is duur, dus ieder centimeter moet benut worden. Ook is het belangrijk dat je goed in de gaten houdt wat er precies in de containers meegaat. De douane straks in Mozambique wil dat exact weten en gaan dat zeker controleren. Hieronder een paar foto’s die aangeven hoe de container beladen wordt.


Vanuit de ervaring die er is met het verschepen van containers naar Mozambique is bekend dat het belangrijk is om in het land van aankomst goede contacten te hebben. De douane in die landen heeft een aantal regels die wij niet kennen en ook niet altijd begrijpen. Ook is tijdens het verkennend bezoek duidelijk geworden dat er in Mozambique naar een andere opslagplaats gezocht moet gaan worden. De plek waar de materialen nu staan is onvoldoende veilig. Ook staan de machines in de open lucht. Tijdens het verkennende bezoek is via een oude kennis contact gelegd met Jaco le Roux. Dat is een Zuid Afrikaan die in Inhambane een bedrijf heeft waar fruit gedroogd wordt: Afrifruta Het bedrijf exporteert dit gedroogde fruit met name naar Nederland. Jaco is uit het goede hout gesneden. Met hem zijn afspraken gemaakt over de stalling van het materiaal op het terrein van Afrifruta. Omdat het bedrijf van Jacco ook heel veel ervaring heeft met het transport van en naar Nederland begeleid hij ook de handling van de containers in de haven na aankomst in Mozambique.

Ondertussen zijn de containers geladen en gereed voor transport. Op 29 januari in alle vroegte worden ze weer met behulp van de buurman (Stouwdam) op transport gezet.


De planning is dat de containers op 22 maart aankomen in Mozambique. Dat is ook de dag dat de eerste kwartiermakers vanuit BSA aan zullen komen in Mozambique. Het plan is om dan in twee weken tot 10 bronnen te gaan boren. 28 maart komt dan de volgende groep die hen daarbij gaat helpen. Hierover in een volgend verslag meer.

Ben je enthousiast geworden ? BSA kan altijd hulp gebruiken. Zowel hier in Nederland als ook in Mozambique zijn er voldoende mogelijkheden. Als je belangstelling hebt kun je contact opnemen met Kees Blaauw. Het liefst even via de mail: info@autobedrijfblaauw.nl onder vermelding van ‘belangstelling voor BSA’

Beleidsplan & financieel


Stichting BSA stelt periodiek een beleidsplan op.
De meest recente versies kunt u hieronder downloaden.

Beleidsplan 2018 - 2021
Beleidsplan 2022 - 2025


Daarnaast publiceren wij jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten:

Balans per 31 december 2021
Balans per 31 december 2020
Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten 31 december 2021 
Staat van baten en lasten 31 december 2020
Staat van baten en lasten 31 december 2019


Tot slot het van overheidswege verplichte document voor ANBI geregistreerde instellingen
Standaardformulier publicatieplicht


Wilt u donateur worden of heeft u een vraag?,
neem gerust contact met ons op.


Stichting Blaauw Service Afrika
Berberisstraat 16
8091 KL Wezep

06-54723102


KvK nummer 69858497
RSIN nummer 8580.40.876
Bankrekening nummer NL86 RABO 0325 1298 00